Offices

ለዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ጽ/ቤት ተጠሪ የሆኑ ክፍሎች

 • የአካዳሚክና ምርምር ም/ፕሬዝዳንት
 • የአስ/ልማ/ም/ፕሬዝዳንት
 • የህዝብና የዉጭ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት
 • የዕቅ/በጀ/ዝግ/ግም/ክትትል ዳይሬክቶሬት
 • የኦዲት አገልግሎት ዳይሬክቶሬት
 • የህግ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት
 • የተቋማዊ ለዉጥ ጽ/ቤት
 • የሥርዓተ ፆታ& የኤች.አይ.ቪ.ኤድስ እና ልዩ ድጋፍ ዳይሬክቶሬት
 • የስነዜጋና የስነምግባር ዳይሬክቶሬት
 • ደሊቨሮሎጂ ዳይሬክቶሬት
 • የግንባታ ፕሮጀክት ጽ/ቤት
 • የ አይ ሲ ቲ ዳይሬክቶሬት

ለአአስተዳደርና ልማት /ፕሬዝዳንት  ጽ/ቤት ተጠሪ የሆኑ ክፍሎች፡

 • የሰዉ ሃብት ስራአመራር ዳይሬክቶሬት
 • የፋይናንስና በጀት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት
 • የግዥ አስተዳደር ዳይሬክቶሬት
 • የንብ/ አስ/ጠቅ/አገ ዳይሬክቶሬት
 • የተማሪዎች አገልግሎት ዳይሬክቶሬት

የአካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚዳንት /ቤት ድርጅታዊ መዋቅር

 • የተከታታይና የርቀት ት/ት ፕሮግራም ዳይሬክቶሬት
 • የየኮሌጆች ፋካሊቲዎች እና የድህረ ምረቃ ት/ት ቤቶች ዲን
 • ዋናዉ የሬጅስትራር ጽ/ቤት
 • የአካዳሚክ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት
 • የቤተ መፅሐፍትና ኢንፎርሜሽን ዳይሬክቶሬት

ለምርምር ማሕብረተሰብ አገልግሎትና ቴክኖሎጂ ሽግግር ምክትል ፕሬዚዳንት ተጠሪ የሆኑ የሥራ ዘርፎች ድርጅታዊ መዋቅር

 • የጥናትና የምርምር ዳይሬክቶሬት
 • ዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ ትስስርና ቴክኖሎጂ ሽግግር ዳይሬክቶሬት
 • የማህበረሰብ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት
 • አስተባባሪ/ ተወካይ በእያንዳንዱ ኮሌጅ

ለቢዝነስና ልማት /ፕሬዝዳንት ተጠሪ የሆኑ የስራ ዘርፎች ድርጅታዊ መዋቅር

 • የገቢ ማመንጫና ቢዝነስ ልማት ዳይሬክቶሬት
 • የቴክኒክ ኦፐሬሽንና ጥገና አገልግሎት ዳይሬክቶሬት
 • የካፒታል ፕሮጀክቶች ዕቅድና አመራር ዳይሬክቶሬት